Pædagogik

Fælles for vores målgruppe, unge uledsagede flygtninge, er den kendsgerning at de, selvom de ofte er stærke personligheder med stor overlevelseserfaring, alle har lidt tab: De har ikke blot mistet den daglige relation til forældre eller andre hidtidige omsorgspersoner, men også tabt dele af den identitet og tryghed som ligger i at være født og opvokset i et kendt kulturelt, sprogligt og religiøst fællesskab.

Tabet af den hidtidige kendte referenceramme påvirker selvfølgelig den unge, som umiddelbart får ekstra behov for at føle sikkerhed, omsorg, respekt og anerkendelse. Men også behov for at orientere sig i forhold til sin nye livssituation, finde nye fællesskaber og tilegne sig viden og kompetencer til at kunne leve et godt liv, uanset om fremtiden kommer til at ligge i Danmark, i det hidtidige hjemland eller et helt andet sted.​

Det er vores erfaring at en etnicitets- og baggrundsanerkendende relationspædagogisk metode bedst imødekommer disse behov.​ I Lindhøjgaards hverdag betyder det f.eks.:

 • Dialog med den unges eget netværk.
 • Besøgsrejser med henblik på fortsat kontakt med familie og bearbejdning af egen livshistorie
 • Fokus på- og interesse for- den unges medbragte historie og identitet samt de relationer og begivenheder i hjemlandet som til stadighed påvirker den unges liv, velbefindende og udvikling.
 • Adgang til medarbejdere/omsorgspersoner med såvel etnisk dansk som med barnets egen kulturelle baggrund.
 • Individuel støtte til lektielæsning og tilegnelse af kompetancer til at kunne manøvrere i det danske samfund såvel som i eget etnisk miljø og netværk.
 • Daglige samtaler om de oplevelser og udfordringer som den unge møder i kontakten med det danske samfund.

Vi tilsigter at lave en kultur på opholdsstedet, hvor de unge har et reelt og rummeligt hjem, samtidig med at vi er meget opmærksomme på vores pædagogiske praksis i hverdagen og vores ansvar som opholdssted. Vi møder den unge med en både personlig og professionel tilgang.​​

Vi opererer ud fra tre hovedpunkter:

De konkrete relationer som udspiller sig i hverdagen:

Relationen er kendetegnet ved at være respektfuld, personlig, oprigtigt interesseret, solidarisk, autentisk og åben.

Kommunikation:

Vi bruger dialogen som værktøj til at:

 • fremme relationer
 • udvikle den unges selvforståelse (identitet/integritet)
 • udvikle den unges forståelse for andre
 • hjælpe den unge til at forstå sig selv i samspil med andre (sociale relationer)
 • udvide den unges horisont i forhold til det omgivende samfund (kulturer, normer, muligheder og begrænsninger)

I dialogen appellerer vi til medmenneskeligt ansvar, "vi"-følelse, respekt for egen og andres integritet. Vi tager den unge alvorligt, giver plads til både seriøsitet og humor, taler stille og roligt. Dialogen har en undersøgende og individuel tilgang. Vi spørger bag om det umiddelbare. Vi inspirerer med viden og erfaringer. Vi inddrager den unges viden og erfaringer. Vi guider, vejleder, coacher og præsenterer. Vi erfaringsopsamler. Dialogen lægger op til refleksion.

Kulturen i huset og de fysiske rammer

Kulturen understøtter relationerne og den daglige dialog. Den bærer præg af åbenhed imellem beboere, medarbejdere og overfor de gæster som besøger os. Stemningen er uhøjtidelig, hjemlig og tillidsfuld. Der er plads til sjov og seriøsitet, mulighed for at deltage i fællesskabet og mulighed for at trække sig.

​Vores pædagogiske tilgang og metode bevirker at den angst og utryghed som den unge flytter ind med aftager over tid. Den unge oplever sig hurtigt som en velkommen del af et stærkt fællesskab og der etableres venskaber som rækker ud over tiden på Lindhøjgaard. Den unge bliver i stand til at navigere i to kulturer og finder sig selv i dette kulturelle spænd. 

Den unge tør, og har kræfter til, at tænke på/ tro på sin egen fremtid og tilegne sig nødvendig viden og kompetence, bliver aktiv i forhold til skole, sport og fritid og bliver mere selvstændig og ansvarlig for egen udvikling og integration. Det at tale om tingene og finde løsninger på et demokratisk grundlag bliver også mere naturligt. De allerfleste af vores unge forlader Lindhøjgaard som velintegrerede, selvstændige og ansvarlige medborgere.​

Ring til os​

Telefon: 30 31 77 34

Send en e-mail

Find os på adressen

CVR:

20868074